Babes Zibileko Tokiko Batzarrak lehen bilera egin du 2024ko sanferminetako plan
orokorra berrikusteko