2021eko abenduko uholdeek eragindako udalerrietarako, hiru udal-zerga ordaintzetik salbuestea aurreikusten da, beti ere baldintza hauek betetzen badira:

A) Egoera hori gertatu den ekitaldiari dagokion lurralde-kontribuzioa, uholdeek eragindako ondasun higiezinen titular diren pertsona fisiko edo juridikoentzat.

B) Jarduera ekonomikoen gaineko zerga, eragindako jarduerari dagokionez.

C) Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga, hondamendiak zergaren xede den instalazio, eraikuntza eta obrari eragin dion ehunekoan.

Foru agindu honetan aurreikusten diren zerga salbuespen hauetaz baliatu nahi duten pertsona fisiko edo juridikoek eskabide bat aurkeztu beharko dute, erantsitako dokumentazioan adierazten den nahitaezko dokumentazioarekin batera, udaletxean, gehienez ere bi hilabeteko epean, foru agindu hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik kontatzen hasita.